สารเมแทบอไลต์ที่เป็นพิษ 3 ชนิดที่ผลิตโดยแบคทีเรียในลำไส้ในน้ำไขสันหลังและตัวอย่างพลาสมาของผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง แบคทีเรียในลำไส้สามารถส่งผลกระทบต่อโรคทางระบบประสาทได้อย่างไรโดยการผลิตสารประกอบที่เป็นพิษต่อเซลล์ประสาทหลักฐานที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนแนวความคิดที่ว่าความไม่สมดุลในจุลินทรีย์ในลำไส้

ซึ่งเป็นชุมชนของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ อาจเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางระบบประสาทต่างๆ นักวิจัยยังพบว่าแบคทีเรียในลำไส้บางชนิดสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงในผู้ป่วยโรค MS เมื่อเทียบกับบุคคลที่มีสุขภาพดี แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจุลินทรีย์เหล่านี้สื่อสารกับสมองและส่งผลต่อกระบวนการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทได้อย่างไร ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างเลือดและน้ำไขสันหลังจากผู้ป่วยอาสาสมัครที่ศูนย์โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนิวยอร์ก ตัวอย่างถูกนำมาจากผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาด้วยการบำบัดดัดแปลงโรคไดเมทิลฟูมาเรต (DMF) ซึ่งได้รับรายงานว่ามีผลอย่างมากต่อการปรับรูปร่างไมโครไบโอมในลำไส้ของผู้ป่วยโรค MS ข้อมูลที่วิเคราะห์ทำให้นักวิจัยสามารถระบุปริมาณสารที่เป็นพิษ 3 ชนิดในผู้ป่วยโรค MS ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย DMF เมื่อเทียบกับบุคคลที่มีสุขภาพดี พวกเขายังสังเกตเห็นการลดลงของเมตาบอไลต์หลังการรักษาด้วย DMF